Haber Detayı
15 Aralık 2015 - Salı 08:31
 
T.C. DİCLE KAL­KIN­MA AJAN­SI
SİLAH­SIZ ÖZEL GÜ­VENLİK HİZMET ALIMI İHALE İLANI
Haberi


Si­lah­sız Özel Gü­ven­lik Hiz­met Alımı İşi “Her­ke­se Açık İhale Usulü” İle İhale edi­le­cek­tir.
1- Ajan­sın İrti­bat Bil­gi­le­ri    
a) Ad­re­si: Ensar Mah. Nu­say­bin Cad. No: 32 Ar­tuk­lu/ MARDİN
b) Te­le­fon ve faks no: Tel: 0 482 212 11 07 Faks: 0 482 213 14 95
c) Elekt­ro­nik posta ad­re­si: bekir.​boz­ba­y@​dika.​org.​tr 
2-İhale Ko­nu­su İşin:    
a)Ni­te­li­ği, Türü ve Mik­ta­rı: 4 Ki­şi­lik 12 Aylık Si­lah­sız Özel Gü­ven­lik Hiz­me­ti Alım İşi
b)Ya­pı­la­ca­ğı Yer: Dicle Kal­kın­ma Ajan­sı Hiz­met Bi­na­sı (Ajans yeni hiz­met bi­na­sı­na ta­şı­nıl­ma­sı du­ru­mun­da yeni hiz­met bi­na­sı ad­re­sin­de)
c)Sü­re­si: 01.01.2016-31.12.2016 ta­rih­le­ri ara­sın­da top­lam 12 (on iki) aydır. 
3-İha­le­nin:    
a)Usulü    : Her­ke­se Açık İhale Usulü
b)Ya­pı­la­ca­ğı Yer: Dicle Kal­kın­ma Ajan­sı Hiz­met Bi­na­sı Top­lan­tı Sa­lo­nu
c) Tarih ve saati
d) Son baş­vu­ru tarih ve saati 
e) Tek­lif­le­rin de­ğer­len­di­ril­me tarih, saat ve yeri
4- Ajan­sın Banka Hesap IBAN’ı 
: 25/12/2015 Cuma günü Saat: 14: 00
: 25/12/2015 Cuma günü Saat: 14: 00
: 25/12/2015 Cuma günü Saat: 14: 00
: Dicle Kal­kın­ma Ajan­sı Hiz­met Bi­na­sı Top­lan­tı Sa­lo­nu
: Va­kıf­lar Ban­ka­sı Mar­din Şu­be­si nez­din­de­ki 
Tr­380001500158007293584555
İha­le­ye Ka­tı­la­bil­me Şart­la­rı ve İste­ni­len Bel­ge­ler
a) Mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı ol­du­ğu Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Odası Bel­ge­si.
1- Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, iha­le­ye iliş­kin ilk ila­nın ya­pıl­dı­ğı yıl içe­ri­sin­de alın­mış, Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Oda­sı­na ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge.
2- Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, mev­zu­atı ge­re­ği tüzel ki­şi­li­ğin si­ci­li­ne ka­yıt­lı bu­lun­du­ğu Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Oda­sın­dan iha­le­ye iliş­kin ilk ila­nın ya­pıl­dı­ğı yıl içe­ri­sin­de alın­mış, tüzel ki­şi­li­ğin si­ci­le ka­yıt­lı ol­du­ğu­na dair belge.
b) Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri.
1- Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si.
2- Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­tim­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si veya bu hu­sus­la­rı tev­sik eden bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri.
c) İdari Şart­na­me­nin 6 ve 7 nci mad­de­sin­de sa­yı­lan du­rum­lar­da olun­ma­dı­ğı­na iliş­kin ya­zı­lı ta­ah­hüt­na­me.
ç) Ve­ka­le­ten iha­le­ye ka­tıl­ma ha­lin­de, is­tek­li adına ka­tı­lan ki­şi­nin noter tas­dik­li ve­ka­let­na­me­si ile noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si.
d) İstek­li­nin ortak gi­ri­şim ol­ma­sı ha­lin­de, şekli ve içe­ri­ği stan­dart form­lar­da be­lir­le­nen iş or­tak­lı­ğı be­yan­na­me­si.
e) İhale do­kü­ma­nı­nın satın alın­dı­ğı­na dair belge.
f) İstek­li­nin ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­ler­de, ihale için tek­lif edi­len be­de­lin en az %70’i ora­nın­da ger­çek­leş­tir­di­ği veya de­net­le­di­ği ve­ya­hut yö­net­ti­ği ben­ze­ri iş­ler­le il­gi­li de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bilgi ve bel­ge­ler (mü­te­ah­hit­lik bel­ge­si, iş bi­tir­me bel­ge­si gibi). Ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler aşa­ğı­da be­lir­til­miş­tir;
Özel Gü­ven­lik Per­so­ne­li ça­lış­tır­ma­ya da­ya­lı hiz­met alımı işi ben­zer iş ola­rak kabul edi­le­cek­tir.
İş or­tak­lı­ğın­da pilot or­ta­ğın, is­te­nen iş de­ne­yim tu­ta­rı­nın en az % 70'ini, diğer or­tak­la­rın her bi­ri­nin ise is­te­nen iş de­ne­yim tu­ta­rı­nın en az % 10'unu sağ­la­ma­sı ge­re­kir. 
g) İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­na­ta iliş­kin hükme uygun, şekli ve içe­ri­ği stan­dart form­lar­da be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat mek­tu­bu veya ge­çi­ci te­mi­nat mek­tup­la­rı dı­şın­da­ki te­mi­nat­la­rın Ajan­sın Va­kıf­bank Mar­din Şu­be­si nez­din­de bu­lu­nan TR­380001500158007293584555 nolu he­sa­bı­na ya­tı­rıl­dı­ğı­nı gös­te­ren mak­buz­lar.
ğ) Stan­dart form­lar­da yer alan for­ma­ta uygun tek­lif mek­tu­bu,
h) Or­ta­ğı ol­du­ğu veya his­se­da­rı bu­lun­du­ğu tüzel ki­şi­lik­le­re iliş­kin be­yan­na­me (varsa).
ı) Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren stan­dart forma uygun belge,
i) İstek­li­ler, 5188 sa­yı­lı özel gü­ven­lik hiz­met­le­ri­ne dair ka­nu­na göre ku­rul­duk­la­rı­nı ve is­tek­li­nin gü­ven­lik ala­nın­da fa­ali­yet­te bu­lun­ma­sı­na izin ve­ril­di­ği­ne dair İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nca ve­ril­miş Fa­ali­yet İzin bel­ge­si­nin aslı veya as­lı­nı ibraz etmek ko­şu­luy­la fo­to­ko­pi­si
(Ortak gi­ri­şim­ler­de, ortak gi­ri­şi­mi oluş­tu­ran ger­çek veya tüzel ki­şi­le­rin (b) ve (c) bent­le­rin­de­ki bel­ge­le­ri ayrı ayrı sun­ma­la­rı ge­re­kir.)
Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif ola­rak en düşük tek­lif esas alı­na­cak­tır.
İhale do­kü­ma­nı “Ensar Mah. Nu­say­bin Cad. No: 32 Ar­tuk­lu/ MARDİN” ad­re­sin­de ve Ajans web si­te­sin­de (www.​dika.​org.​tr ) gö­rü­le­bi­lir ve 50,00-TL Ajan­sın banka he­sa­bı­na ya­tı­rı­lıp de­kon­tu ibraz edi­le­rek aynı ad­res­ten temin edi­le­bi­lir. 
İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni birim fiyat üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le iş ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın mik­tar­la çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır. 
Dicle Kal­kın­ma Ajan­sı, 2886 sa­yı­lı Dev­let İhale Ka­nu­nu ile 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne tabi ol­ma­dı­ğın­dan, mal ve hiz­met alımı ile yapım iş­le­ri­ne iliş­kin işi ihale edip et­me­mek­te, kıs­men ihale et­mek­te veya di­le­di­ği­ne kıs­men veya ta­ma­men ver­mek­te ser­best­tir. İha­le­nin kıs­men veya ta­ma­men iptal edil­me­si ne­de­niy­le is­tek­li­ler­ce her­han­gi bir hak ta­le­bin­de bu­lu­nu­la­maz.
Ka­mu­oyu­na ila­nen du­yu­ru­lur. 
Dicle Kal­kın­ma Ajan­sı Genel Sek­re­ter­li­ği 

Basın No: 204730 www.bik.gov.tr

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: T.C., DİCLE, KAL­KIN­MA, AJAN­SI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı