Haber Detayı
16 Şubat 2016 - Salı 08:15
 
SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI/TÜRKİYE HALK SAĞ­LI­ĞI KU­RU­MU/MARDİN HALK SAĞ­LI­ĞI MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ
SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI/TÜRKİYE HALK SAĞ­LI­ĞI KU­RU­MU/MARDİN HALK SAĞ­LI­ĞI MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ
Haberi


10 PER­SO­NEL­LE VE 8 AY SÜRELİ SITMA VEK­TÖR MÜ­CA­DE­LESİ hiz­met alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır:
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı : 2016/25174
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si : SA­VUR­KA­PI MAH AĞIZ VE DİŞ SAĞ­LI­ĞI MER­KEZİ BİTİŞİĞİ - 47100 MARDİN AR­TUK­LU /MARDİN
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 0482.212 77 53 (5 HAT)  0482.212 67 41 
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si :    
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği in­ter­net ad­re­si :    https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​ 
2-İhale ko­nu­su hiz­me­tin
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı : 10 PER­SO­NEL­LE VE 8 AY SÜRELİ SITMA VEK­TÖR MÜ­CA­DE­LESİ HİZMETİ 
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Ya­pı­la­ca­ğı yer : MARDİN İLİ VE İLÇE­LER
c) Sü­re­si : İşe baş­la­ma ta­ri­hi 15.03.2016, işin bitiş ta­ri­hi 15.11.2016
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer : SAVUR KAPI MAH AĞIZ VE DİŞ SAĞ­LI­ĞI MER­KEZİ BİTİŞİĞİ.47100 AR­TUK­LU / MARDİN 
b) Ta­ri­hi ve saati : 01.03.2016 - 10:00
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile 
ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler: 
4.1.1. Mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı ol­du­ğu Ti­ca­ret ve/veya 
Sa­na­yi Odası veya Mes­lek Odası Bel­ge­si; 
4.​1.​1.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, ka­yıt­lı ol­du­ğu ti­ca­ret ve/veya sa­na­yi oda­sın­dan ya da il­gi­li mes­lek oda­sın­dan, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda 
alın­mış, odaya ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge, 
4.​1.​1.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı bu­lun­du­ğu ti­ca­ret ve/veya sa­na­yi oda­sın­dan, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda alın­mış, tüzel ki­şi­li­ği­nin odaya ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge, 
4.​1.​1.​3. İhale ko­nu­su işin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için alın­ma­sı zo­run­lu olan ve il­gi­li mev­zu­atın­da o iş için özel ola­rak 
dü­zen­le­nen sicil, izin, ruh­sat vb. bel­ge­ler,
İSTEKLİ FİRMA­LAR, İHA­LE­YE KA­TI­LABİLMEK 
AMA­CIY­LA "HALK SAĞ­LI­ĞI ALA­NIN­DA 
HA­ŞE­RE­LE­RE KARŞI İLAÇ UY­GU­LA­MA İZİN 
BEL­GESİNİ" İHALE DOS­YA­SI KAP­SA­MIN­DA KOMİSYONA SU­NA­CAK­TIR. BU BEL­GENİN 
BU­LUN­MA­DI­ĞI DU­RUM­DA, İSTEKLİ FİRMA­NIN KENDİ BÜN­YESİNDE İSTİHDAM ETTİĞİ 
PER­SO­NELİN "BİYOSİDAL EĞİTİM 
SERTİFİKA­LA­RI­NI" AS­LI­NI VEYA ONAY­LI 
SU­RET­LERİNİ KOMİSYONA SU­NA­CAK­TIR. 
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza 
Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri; 
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza 
be­yan­na­me­si, 
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel 
ki­şi­li­ği­nin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel 
ki­şi­li­ğin yö­ne­tim­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu 
gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu 
bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil 
Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri, 
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu. 
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat. 
4.1.5 İhale ko­nu­su işin ta­ma­mı veya bir kısmı alt 
yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz. 
4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla 
his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve 
sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ser­best mu­ha­se­be­ci, ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir 
ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve 
dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren, stan­dart forma uygun belge, 
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu 
bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu 
bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
4.3.1. İş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler:
Son beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da kabul iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan ve tek­lif edi­len be­de­lin % 30 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere, ihale ko­nu­su iş veya 
ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler veya tek­no­lo­jik ürün de­ne­yim bel­ge­si. 
4.4. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler:
4.4.1.PER­SO­NEL ÇA­LIŞ­TIR­MA­SI­NA DA­YA­LI HER TÜRLÜ HİZMET ALIMI İŞİ BEN­ZER İŞ OLA­RAK KABUL EDİLE­CEKTİR 
5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat 
esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir. 
6. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir. 
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si ve satın alın­ma­sı: 
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir ve 100 TRY (Türk Li­ra­sı) kar­şı­lı­ğı MARDİN HALK 
SAĞ­LI­ĞI MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ (DES­TEK HİZMET­LERİ ŞUBESİ) ad­re­sin­den satın alı­na­bi­lir. 
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı satın al­ma­la­rı veya EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur. 
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar MARDİN HALK SAĞ­LI­ĞI MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ DES­TEK HİZMET­LERİ ŞUBESİ ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı 
ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da 
gön­de­ri­le­bi­lir. 
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, Birim fi­yat­lar üze­rin­den 
ve­re­cek­ler­dir. 
İhale so­nu­cu üze­ri­ne ihale ya­pı­lan 
is­tek­liy­le, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu ka­lem­ler için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan 
top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me 
im­za­la­na­cak­tır. 
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir. 
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir. 
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den 
iti­ba­ren 90 (dok­san) tak­vim gü­nü­dür. 
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez. 
13.​Diğer hu­sus­lar:İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır. 

Basın No: 251267

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: SAĞ­LIK, BA­KAN­LI­ĞI/TÜRKİYE, HALK, SAĞ­LI­ĞI, KU­RU­MU/MARDİN, HALK, SAĞ­LI­ĞI, MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı