Haber Detayı
18 Aralık 2015 - Cuma 08:10
 
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
Haberi


BÖLÜM 1. GENEL HÜ­KÜM­LER
1.1. Amaç
Bu Yö­net­me­li­ğin amacı, Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde memur ve söz­leş­me­li ça­lı­şan­lar ile orta ve üst düzey yö­ne­ti­ci per­so­ne­lin iş ve­rim­li­li­ği­ni ar­tır­mak ve sür­dü­re­bil­mek için per­for­mans ölçme ve de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­nin oluş­tu­rul­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.
1.2. Kap­sam 
Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Yö­net­me­li­ği, Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde “Memur ve Söz­leş­me­li Per­so­nel” ola­rak ça­lı­şan­la­rı kap­sa­ya­cak şe­kil­de ha­zır­lan­mış­tır.
1.3. Yasal Da­ya­nak
24.12.2003 tarih ve 25326 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren “5018 sa­yı­lı Kamu Mali Yö­ne­ti­mi ve Kont­rol Ka­nu­nu”, 13.07.2005 tarih ve 25874 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren “5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu’nun 18-a ve 38-b mad­de­le­ri” ile 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu’nun 49. mad­de­si­nin Üçün­cü Fık­ra­sı ge­re­ğin­ce ha­zır­la­nan “Tam Za­man­lı Ola­rak Ça­lış­tı­rı­la­cak Söz­leş­me­li Per­so­ne­le İliş­kin Hiz­met Söz­leş­me­le­ri” ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan İç Kont­rol Yö­net­me­li­ği ve il­gi­li diğer mev­zu­at bu yö­net­me­li­ği­nin yasal da­ya­nak­la­rı­nı oluş­tur­mak­ta­dır. 
1.4. Ta­nım­lar
Bu yö­net­me­lik­te geçen ta­nım­la­rın açık­la­ma­la­rı aşa­ğı­da­ki gi­bi­dir:
a) Per­for­mans: Ça­lı­şa­nın be­lir­li bir süre için­de ger­çek­leş­tir­di­ği iş görme de­re­ce­si ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. 
b) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me: Ça­lı­şa­nın işe ait ön­ce­den sap­ta­nan stan­dart­lar­la, gös­ter­di­ği per­for­man­sın kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı ve stan­dart­la­ra yak­laş­tı­rıl­ma­sı için ge­rek­li fa­ali­yet­le­rin sis­te­ma­tik bir yak­la­şım için­de ele alın­ma­sı­dır. Daha kısa bir ifa­dey­le, ça­lı­şa­nın işin­de sağ­la­dı­ğı ba­şa­rı ve ge­liş­me ye­te­ne­ği­nin sis­te­ma­tik de­ğer­le­me­si­dir.
c) Ça­lı­şan­lar: Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de memur ve söz­leş­me­li per­so­nel ola­rak ça­lı­şan tüm per­so­ne­li ta­nım­la­mak için kul­la­nıl­mış­tır.
d) De­ğer­len­di­ri­ci­ler: Per­for­mans de­ğer­len­dir­me for­mu­nu dol­dur­ma­ya yet­ki­li yö­ne­ti­ci per­so­nel­dir. Ha­zır­la­nan bu yö­net­me­lik­te, Memur ve Söz­leş­me­li per­so­nel ile Memur ve söz­leş­me­li per­so­nel dı­şın­da­ki yö­ne­ti­ci per­so­ne­lin de­ğer­len­di­ri­ci­le­ri Tablo 1.’deki “Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Yö­net­me­li­ğin­de Kul­la­nı­la­cak olan Bi­rin­ci (1.) ve İkinci (2.) De­re­ce De­ğer­len­di­ri­ci­ler” baş­lı­ğı al­tın­da yer al­mak­ta­dır. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı bu tab­lo­da yer alan de­ğer­len­di­ri­ci­ler ta­ra­fın­dan dol­du­ru­la­cak­tır.
e) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Formu: Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Yö­net­me­li­ğin­de yer alan ve per­so­ne­lin per­for­man­sı­nı de­ğer­len­dir­me­de kul­la­nı­la­cak kri­ter­le­ri kap­sa­yan top­la­mı 100 tam puan olan form­dur.
f) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me So­nuç­la­rı Formu: Per­for­man­sı de­ğer­len­di­ri­len per­so­nel ve yö­ne­ti­ci­nin, per­for­man­sı hak­kın­da ken­di­si­ne bilgi ve­ril­me­si­ni sağ­la­ma­da kul­la­nı­lan form­dur.
g) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Cet­ve­li: Per­for­mans ik­ra­mi­ye­si al­ma­ya hak ka­za­nan­la­rın liste ha­lin­de toplu ola­rak gös­te­ril­di­ği form­dur.
h) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Dos­ya­sı: Ça­lı­şan­la­rın per­for­mans not­la­rı­nın yer al­dı­ğı dos­ya­lar­dır.
1.5. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Dos­ya­sı
a) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me dos­ya­sı, iti­na­lı bir şe­kil­de dol­du­ru­lur ve mu­ha­fa­za edi­lir. Bu dos­ya­da Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Formu, alı­nan ödül­ler, di­sip­lin ce­za­la­rı ve ne­den­le­ri, so­ruş­tur­ma ra­por­la­rı ile il­gi­li bilgi ve bel­ge­ler bu­lu­nur.
b) Memur ve söz­leş­me­li per­so­ne­lin per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı özlük dos­ya­la­rıy­la bir­lik­te mu­ha­fa­za edi­lir.
c) Per­so­ne­lin ye­ter­li­lik­le­ri­nin, ye­te­nek­le­ri­nin ve gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı du­rum­la­rı­nın sap­tan­ma­sın­da özlük dos­ya­la­rı ile bir­lik­te per­for­mans de­ğer­len­dir­me dos­ya­la­rı da baş­lı­ca da­ya­nak­tır.
1.6. De­ğer­len­di­ri­ci­ler
a) Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­de ça­lı­şan Memur ve Söz­leş­me­li Per­so­nel için ha­zır­lan­mış olan bu yö­net­me­lik­te de­ğer­len­di­ri­ci ola­rak ta­nım­la­nan yö­ne­ti­ci­ler; bi­rin­ci (1.) ve ikin­ci (2.) de­re­ce de­ğer­len­di­ri­ci­ler şek­lin­de dü­zen­len­miş­tir.
b) Ça­lı­şan­la­rın per­for­mans­la­rı hak­kın­da bi­rin­ci (1.) ve ikin­ci (2.) de­re­ce de­ğer­len­di­ri­ci­ler not ve­re­cek­ler­dir. Bu iki de­ğer­len­di­ri­ci­nin ver­miş ol­du­ğu pu­an­la­rın or­ta­la­ma­sı ça­lı­şa­nın o dö­nem­de­ki per­for­mans de­ğer­len­dir­me no­tu­nu oluş­tu­ra­cak­tır. İki de­ğer­len­di­ri­ci­nin ver­miş ol­du­ğu pu­an­la­rın or­ta­la­ma­sı ke­sir­li bir sayı çık­ma­sı ha­lin­de bu sayı en yakın tam sa­yı­ya ta­mam­la­nır.
c) Bi­rin­ci amir, ta­mam­la­dı­ğı per­for­mans de­ğer­len­dir­me for­mu­nu ikin­ci amire gön­de­rir. İkinci ami­rin de­ğer­len­dir­me­ye iti­ra­zı yoksa görüş bil­dir­mek su­re­tiy­le de­ğer­len­dir­me­yi onay­lar, uygun gör­dü­ğü eği­tim­ler varsa ekler ve İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­rir.
d) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­la­cak per­so­nel ile de­ğer­len­di­ri­ci­ler, aşa­ğı­da yer alan tab­lo­da (Tablo 1) yer al­dı­ğı şe­kil­de be­lir­le­nir. 
Tablo 1. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Yö­net­me­li­ğin­de Kul­la­nı­la­cak olan Bi­rin­ci (1.) ve İkinci (2.) De­re­ce De­ğer­len­di­ri­ci­ler


BÖLÜM 2.
PER­FOR­MANS DE­ĞER­LENDİRME FORM­LA­RI­NIN DOL­DU­RUL­MA­SI
2.1. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı­nın Da­ğı­tıl­ma­sı
a) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me form­la­rı, her ayın ilk haf­ta­sı olmak üzere yılda 2 defa (altı ayda bir) İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, de­ğer­len­di­ri­ci po­zis­yo­nun­da yer alan tüm birim yö­ne­ti­ci­le­ri­ne gön­de­ri­lir.
b) De­ğer­len­di­ri­ci­ler, per­for­mans de­ğer­len­dir­me form­la­rı­nı, yö­net­me­lik­te yer alan açık­la­ma­la­ra uygun ola­rak dol­du­rur­lar. Bi­rin­ci (1.) ve/veya ikin­ci (2.) de­re­ce de­ğer­len­di­ri­ci­le­rin ver­miş ol­duk­la­rı pu­an­la­rın or­ta­la­ma­la­rı ça­lı­şan­la­rın per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı­nı oluş­tu­rur.
c) İlgili form­lar söz ko­nu­su ayın ilk haf­ta­sı (da­ğı­tı­mın ya­pıl­dı­ğı aynı hafta) bir haf­ta­lık süre içe­ri­sin­de (tatil ol­ma­sı ha­lin­de ta­til­den son­ra­ki ilk mesai gü­nün­de) dol­du­ru­lup İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na geri gön­de­ri­lir.
2.2. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı­nın Dol­du­rul­ma­sı için Ge­rek­li As­ga­ri Süre
a) Hak­la­rın­da per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si not­la­rı ve­ri­lecek olan ça­lı­şan­la­rın, de­ğer­len­di­ril­me­le­ri­ni ya­pa­cak de­ğer­len­di­ri­ci­le­rin ya­nın­da as­ga­ri 1 ay ça­lış­mış ol­ma­la­rı esas­tır.
b) De­ğer­len­di­ri­ci­le­rin hiç­bi­ri­nin bu­lun­ma­ma­sı veya per­for­mans de­ğer­len­dir­me notu ve­recek süre kadar gö­rev­de kal­ma­ma­la­rı ha­lin­de per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı son­ra­dan gö­re­ve ata­nan­lar veya ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan dol­du­ru­lur. Bu uy­gu­la­ma so­nun­da ça­lı­şa­na o ay için per­for­mans de­ğer­len­dir­me notu verme im­kâ­nı bu­lun­maz­sa per­for­mans de­ğer­len­dir­me notu, dü­zen­le­me dö­ne­min­de ça­lı­şa­nın en fazla ça­lış­tı­ğı de­ğer­len­di­ri­ci ta­ra­fın­dan dol­du­ru­lur.
2.3. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı­nın Dol­du­rul­ma­sın­da Uy­gu­la­na­cak Puan Usulü ve Pu­an­la­rın De­re­ce­len­di­ril­me­si
a) De­ğer­len­di­ri­ci­ler, per­for­mans de­ğer­len­dir­me for­mu­nu kul­la­na­rak, ça­lı­şan­la­rın mes­le­ki, dav­ra­nış­sal ve bi­rey­sel tüm ortak özel­lik­le­ri­ni de­ğer­len­di­rir. Ay­rı­ca tüm grup­lar için ortak 15 ortak soru ile bir­lik­te, 5 adet ça­lı­şan­la­rı ve 5 adet şef­le­ri ve 5 adet de yö­ne­ti­ci­le­ri kap­sa­ya­cak şe­kil­de top­lam­da 20 soru ve 100 tam puan üze­rin­den de­ğer­len­dir­me ya­pı­lır. 
b) Yö­ne­ti­ci­ler için ha­zır­la­nan per­for­mans de­ğer­len­dir­me kri­ter­le­ri müdür ve üstü yö­ne­ti­ci­ler için uy­gu­la­nır.
c) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me notu ve or­ta­la­ma­sı he­sap­la­nır­ken ke­sir­ler tam sa­yı­ya ta­mam­la­nır. Bu su­ret­le or­ta­ya çıkan pu­an­lar de­ğer­len­dir­me­ye tabi tu­tu­lur­lar. 59 ve daha aşağı pu­an­lar “Ye­ter­siz” ola­rak kabul edi­lir­ken, 60–74 arası pu­an­lar “Orta”, 75 ve daha yu­ka­rı­sı ise “İyi” şek­lin­de de­ğer­len­di­ri­lir.
d) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı dol­du­ru­lur­ken kul­la­nı­la­cak olan de­re­ce­len­dir­me­ye iliş­kin açık­la­ma­lar aşa­ğı­da­ki gibi ola­cak­tır.
1=ÇOK YE­TERSİZ (0-34 Puan): İş ge­rek­le­ri­ni kar­şı­la­ma ve bek­le­nen dü­zey­de ba­şa­rı gös­ter­me açı­sın­dan açık­ça ye­ter­siz­dir. İsin nor­mal gö­rev­le­ri­ni na­di­ren, ara sıra, bek­le­nil­di­ği gibi ye­ri­ne ge­ti­rir. Ya da çok az gö­re­vi ge­re­ği gibi ye­ri­ne ge­ti­rir.
2=YE­TERSİZ (35-59 Puan): İsin ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me ve bek­le­nen per­for­man­sı gös­ter­me açı­sın­dan ciddi ye­ter­siz­lik­le­ri var­dır. Nor­mal gö­rev­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü as­ga­ri dü­zey­de ye­ri­ne ge­ti­rir. Diğer gö­rev­le­ri­ni ge­nel­lik­le bek­le­nil­di­ği gibi ye­ri­ne ge­tir­mez.
3=ORTA (De­re­ce­de) YE­TERLİ (60-74 Puan): İsin nor­mal ge­rek­le­ri­ni ge­nel­lik­le ye­ri­ne ge­ti­rir. Ara sıra bazı gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­de za­yıf­lık­lar ola­bi­lir. Genel ola­rak, bek­le­nen dü­zey­de, vasat bir per­for­mans gös­te­rir. Bu dü­zey­de per­for­mans de­re­ce­si gös­te­ren­ler; per­for­mans dü­şük­lü­ğü­ne sebep olan kri­ter­ler de göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, ge­rek­li gö­rül­me­si veya diğer bi­rim­ler­de ih­ti­yaç ol­ma­sı ha­lin­de diğer bi­rim­ler­de gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir­ler.
4=İYİ (De­re­ce­de) YE­TERLİ (75-89 Puan): İşin nor­mal ge­rek­le­ri­ni her zaman ye­ri­ne ge­tir­di­ği gibi, ara sıra bazı ko­nu­lar­da bek­le­ne­nin, or­ta­la­ma­nın üze­rin­de de ba­şa­rı gös­te­rir.
5=ÇOK İYİ (De­re­ce­de) YE­TERLİ (90-100 Puan): İsin nor­mal ge­rek­le­ri­ni her zaman kar­şı­la­ma­nın üze­rin­de ge­nel­lik­le, bir­çok ko­nu­da bek­le­ne­nin üze­rin­de çok iyi per­for­mans gös­te­rir. Per­for­mans ba­kı­mın­dan örnek gös­te­ri­lecek dü­zey­de ba­şa­rı­lı­dır.
e) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı dol­du­ru­lur­ken, öl­çek­te her ba­şa­rı de­re­ce­si için ve­ri­len puan sı­nır­la­rı aşıl­ma­ya­cak­tır. Ör­ne­ğin per­for­man­sı “Orta” ola­rak de­ğer­len­di­ri­len ça­lı­şa­na ve­ri­len per­for­mans de­ğer­len­dir­me notu 60-74 puan ara­sın­da ol­ma­lı­dır.
2.4. De­ğer­len­dir­me­le­rin Genel Ni­te­li­ği ve Ge­çer­li Sa­yıl­ma­ya­ca­ğı Hal­ler
a) Garez veya özel mak­sat­la ça­lı­şan hak­kın­da ger­çe­ğe ay­kı­rı de­ğer­len­dir­me yap­tı­ğı an­la­şı­lan de­ğer­len­di­ri­ci­nin de­ğer­len­dir­me­si ge­çer­siz sa­yı­la­rak ça­lı­şan hak­kın­da varsa diğer amir veya amir­le­ri­nin de­ğer­len­dir­me­si­ne göre, yoksa o per­for­mans de­ğer­len­dir­me dö­ne­min­de son üç yılın arit­me­tik or­ta­la­ma­sı esas alı­na­rak buna göre işlem ya­pı­lır. Üç yıl­dan az ça­lış­mış ise sı­ra­sıy­la önce son iki yılın ve iki yıl ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da ise son bir yılın arit­me­tik or­ta­la­ma­sı­na ba­kı­lır. Bir yıl­dan az ça­lı­şan­la­rın ise son altı aylık per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı dik­ka­te alı­nır. Ger­çe­ğe ay­kı­rı ola­rak memur le­hi­ne ya­pıl­dı­ğı an­la­şı­lan de­ğer­len­dir­me­ler de ge­çer­siz sa­yı­lır.
b) Garez veya özel amaç­la per­for­mans de­ğer­len­dir­me form­la­rı­nı ger­çe­ğe ay­kı­rı dol­dur­duk­la­rı an­la­şı­lan de­ğer­len­di­ri­ci­le­rin cezai so­rum­lu­luk­la­rı sak­lı­dır.
2.5. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı­nın Dol­du­rul­ma­sı
Per­for­mans De­ğer­len­dir­me For­mun­da yer alan kri­ter­ler, ça­lı­şa­nı mes­le­ki, dav­ra­nış­sal ve bi­rey­sel ye­ter­li­lik­le­ri açı­sın­dan de­ğer­len­di­rir. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me For­mun­da yer alan kri­ter­le­rin her biri 1-5 puan ara­sın­da pu­an­lan­dı­rı­la­cak­tır. De­ğer­len­di­ri­len ça­lı­şa­nın, de­ğer­len­di­ri­len kri­te­ri en az bu­lun­dur­ma du­ru­mun­da ala­ca­ğı puan 1 (Bir) iken; çok ba­şa­rı­lı bir ça­lı­şa­nın da ala­ca­ğı puan en çok 5 (Beş) ola­cak­tır. Ça­lı­şan­la­rın du­ru­mu­na göre en az 1 (Bir) ve en çok 5 (Beş) puan ve­ri­le­cek­tir.
2.6. Gö­rev­den Ay­rı­lış Ha­lin­de Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı­nın Dol­du­rul­ma­sı
a) Bir gö­rev­de 1 ay veya daha fazla bir süre bu­lu­nup başka gö­re­ve ata­nan­la­rın per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı bun­la­rın atan­ma­la­rın­dan ön­ce­ki de­ğer­len­di­ri­ci ko­nu­mun­da­ki amir­le­rin­ce ay­rıl­dık­la­rı ta­ri­hi takip eden 7 gün için­de dol­du­ru­lur ve yeni görev yer­le­ri­ne gön­de­ril­mek üzere İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na tes­lim edi­lir.
b) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me form­la­rı­nın dol­du­rul­ma za­ma­nı gel­me­den ve yeni de­ğer­le­yi­ci ami­ri­ne per­for­mans de­ğer­len­dir­me formu dol­dur­mak için ye­ter­li süre kal­ma­dan gö­rev­le­rin­den ay­rı­lan de­ğer­len­di­ri­ci­ler en az 1 ay be­ra­ber ça­lış­tık­la­rı memur ve söz­leş­me­li per­so­ne­lin per­for­mans de­ğer­len­dir­me­le­ri­nin ken­di­le­ri­ne ait bö­lü­mü,


gö­rev­le­rin­den ay­rıl­ma­dan önce dol­du­ra­rak per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı­nı sak­la­mak­la gö­rev­li İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na tes­lim eder­ler.
BÖLÜM 3.
PER­FOR­MANS DE­ĞER­LENDİRME SO­NUÇ­LA­RI­NIN DE­ĞER­LENDİRİLMESİ
3.1. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Not­la­rı­nın Öğ­re­nil­me­si
Per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si­ne tabi tu­tu­lan ça­lı­şan­lar per­for­mans de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­nı, de­ğer­len­dir­me sü­re­ci sona er­dik­ten sonra öğ­re­ne­bi­lir­ler. 
3.2. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me So­nuç­la­rı Form­la­rı­nın Dol­du­rul­ma­sı ve Ça­lı­şan­lar­la Pay­la­şıl­ma­sı
a) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me So­nuç­la­rı Formu, per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si so­nun­da ye­ter­siz (0-59 arası her­han­gi bir puan) ola­rak de­ğer­len­di­ri­len per­so­nel hak­kın­da­ki bil­gi­le­rin ya­zı­lı ola­rak ken­di­si­ne ak­ta­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan bir form­dan mey­da­na gel­mek­te­dir. Bu form ara­cı­lı­ğıy­la ça­lı­şa­nın kendi per­for­man­sı­nı yö­ne­ti­ci­sin­den öğ­ren­me­si sağ­la­nır. 
b) Per­for­man­sı ye­ter­siz olan per­so­ne­le, per­for­man­sı­nı ge­liş­tir­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da bil­gi­ler ve­ri­lir. Ay­rı­ca ça­lı­şa­nın per­for­man­sı­nı ar­tı­ra­bil­me­si için al­ma­sı ge­re­ken eği­tim­le­re de yer ve­ri­le­rek eği­tim­ler­den mak­si­mum verim alın­ma­sı sağ­la­na­bi­lir.
c) Ça­lı­şan­la­rın Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Pu­an­la­rı, İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­lir­ken; Per­for­mans De­ğer­len­dir­me So­nuç­la­rı Formu, ça­lı­şa­nın görev yap­tı­ğı Daire Baş­kan­lık­la­rın­da/Mü­dür­lük­le­rin­de mu­ha­fa­za edi­lir. Böy­le­ce ça­lı­şa­nın mev­cut per­for­man­sı ve daha son­ra­ki dö­nem­ler­de­ki per­for­man­sı hak­kın­da da bil­gi­le­rin takip edil­me­si ko­lay­laş­mış ola­ca­ğın­dan, per­for­mans de­ğer­len­dir­me dö­nem­le­ri­ni bek­le­me­den ça­lı­şan­la­rın uya­rıl­ma­la­rı ya­pı­la­rak ça­lı­şa­nın eksik yön­le­ri­ni ge­liş­tir­me­si daha kısa sü­re­de sağ­la­na­bi­lir.
3.3. Per­for­mans Notu Düşük Olan­la­rın Du­ru­mu
a) Per­for­man­sı ye­ter­siz (35-59 ara­sın­da her­han­gi bir puan) ve çok ye­ter­siz (0-34 ara­sın­da her­han­gi bir puan) ola­rak de­ğer­len­di­ril­miş bu­lu­nan memur ça­lı­şan­la­rın bu du­ru­mu, İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na bağlı ol­du­ğu İdari Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı ta­ra­fın­dan ça­lı­şa­nın ken­di­si­ne teb­liğ edi­lir. Per­for­man­sı ye­ter­siz (35-59 ara­sın­da her­han­gi bir puan) ve çok ye­ter­siz (0-34 ara­sın­da her­han­gi bir puan) olan memur per­so­nel ya­zı­lı ola­rak uya­rı­lır 6 ay üst üste (35-59 ara­sın­da her­han­gi bir puan) ve çok ye­ter­siz (0-34 ara­sın­da her­han­gi bir puan) alan memur per­so­nel başka bir birim yö­ne­ti­ci­si em­ri­ne ata­nır.
b) Per­for­man­sı ye­ter­siz (35-59 ara­sın­da­ki her­han­gi bir puan) ola­rak de­ğer­len­di­ri­len söz­leş­me­li per­so­ne­lin bu du­ru­mu aynı şe­kil­de İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na bağlı ol­du­ğu Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne teb­liğ edi­lir. Söz­leş­me­li per­so­ne­lin per­for­man­sı­nın ye­ter­siz (35-59 arası her­han­gi bir puan) ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si du­ru­mun­da söz­leş­me­li per­so­nel sözlü ola­rak uya­rı­lır. İkinci defa üst üste ye­ter­siz per­for­mans gös­te­ren söz­leş­me­li per­so­nel ya­zı­lı ola­rak uya­rı­lır ve başka bir birim yö­ne­ti­ci­si em­ri­ne ata­nır. Yeni atan­dı­ğı yerde ye­ter­siz yada çok ye­ter­siz per­for­mans gös­te­rir­se her­han­gi bir iş­le­me gerek kal­mak­sı­zın fes­he­di­lir.
c) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me notu çok ye­ter­siz (0-34 puan ara­sın­da her­han­gi bir puan) ola­rak de­ğer­len­di­ri­len söz­leş­me­li per­so­nel, ya­zı­lı ola­rak uya­rı­lır ve başka bir birim yö­ne­ti­ci­si em­ri­ne ata­nır. Bu bö­lüm­de­ki de­ğer­len­dir­me­de çok ye­ter­siz ola­rak per­for­man­sı öl­çül­müş­se, o dönem so­nun­da başka her­han­gi bir iş­le­me gerek kal­mak­sı­zın hemen fes­he­di­lir.
d) Per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si so­nun­da Orta De­re­ce­de (60-74 arası her­han­gi bir puan) per­for­mans gös­te­ren ça­lı­şan­lar (memur ve söz­leş­me­li per­so­nel), per­for­mans dü­şük­lü­ğü­ne sebep olan kri­ter­ler de göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, ge­rek­li gö­rül­me­si veya diğer bi­rim­ler­de ih­ti­yaç ol­ma­sı ha­lin­de başka bir birim yö­ne­ti­ci­si em­ri­ne ata­na­bi­lir.
3.4. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me­si­ne İtiraz Ol­ma­sı Du­ru­mu
a)İkinci amir bi­rin­ci ami­rin de­ğer­len­dir­me­si­ne iti­raz eder­se, bi­rin­ci amiri iti­raz nok­ta­la­rı­nı gö­rüş­mek üzere ortak gö­rüş­me­ye ça­ğı­rır. Ortak gö­rüş­me­de an­laş­ma sağ­la­nan iti­raz nok­ta­la­rı için ortak de­ğer­len­dir­me notu ve­ri­lir ve açık­la­ma­lar bö­lü­mü­ne ge­rek­li açık­la­ma ikin­ci amir ta­ra­fın­dan ya­zı­lır ve her iki amir ta­ra­fın­dan onay­la­nır, son ola­rak ikin­ci amir “ Per­for­mans Açık­la­ma­sı” bö­lü­mü­ne de­ğer­len­di­ri­len per­so­ne­le iliş­kin genel gö­rü­şü­nü yazıp de­ğer­len­dir­me­si­ni ta­mam­lar.
b) Per­so­ne­lin, bi­rin­ci de­ğer­len­dir­me ami­ri­nin dol­dur­du­ğu per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si­ne iti­ra­zı varsa, üst ami­ri­ne teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 7 gün için­de di­lek­çe ve­re­rek iti­ra­zı­nı ve ge­rek­çe­le­ri­ni yazar. İkinci de­ğer­len­dir­me amiri iti­ra­zı de­ğer­len­di­rir, ge­rek­li gör­dü­ğü du­rum­lar­da 1. de­ğer­len­dir­me amiri ve per­so­ne­li gö­rüş­me­ye ça­ğı­rır. İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ara­cı­lı­ğıy­la per­so­ne­le 15 gün içe­ri­sin­de bil­di­rir.
c) Per­so­ne­lin, ikin­ci de­ğer­len­dir­me ami­ri­nin dol­dur­du­ğu per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si­ne iti­ra­zı ol­ma­sı du­ru­mun­da ise, teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 7 gün için­de İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’ne di­lek­çe ve­re­rek iti­ra­zı­nı ve ge­rek­çe­le­ri­ni yazar. İtiraz, Di­sip­lin Ku­ru­lu sevk edi­le­rek gö­rü­şü­lür ve ka­ra­ra bağ­la­nır. Alı­nan ka­rar­lar il­gi­li üst amire su­nu­lur ve de­ğer­len­dir­me sü­re­ci ta­mam­la­na­rak per­so­ne­le bil­di­ri­lir. Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler­de 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun de­ği­şik 134 üncü mad­de­si­ne da­ya­nı­la­rak 24.10.1982 tarih ve 17848 sa­yı­lı ga­ze­te­de ya­yın­la­nan ‘’Di­sip­lin Ku­rul­la­rı ve Di­sip­lin Amir­le­ri Hak­kın­da Yö­net­me­lik’’ kap­sa­mın­da; iti­raz, Genel Sek­re­ter veya gö­rev­len­di­re­ce­ği Genel Sek­re­ter yar­dım­cı­sı­nın baş­kan­lı­ğın­da Di­sip­lin Ku­ru­lu­na ya­pı­lır. Di­sip­lin Ku­ru­lu­nun top­lan­ma­sıy­la 30 gün için­de karar alı­nır.
BÖLÜM 4
ÇEŞİTLİ HÜ­KÜM­LER
4.1. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Not­la­rı­nın Mu­ha­fa­za­sı
a) Per­for­mans De­ğer­len­dir­me not­la­rı İnsan Kay­nak­la­rı Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın so­rum­lu­lu­ğun­da mu­ha­fa­za edi­lir ve ar­şiv­le­nir. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me So­nuç­la­rı Formu ise her ça­lı­şa­nın görev yap­tı­ğı Daire Baş­kan­lı­ğı/Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan veya elekt­ro­nik ola­rak gü­ven­li bir bi­çim­de ko­ru­nur/sak­la­nır. Bu­ra­da­ki amaç ça­lı­şa­nın mev­cut dönem per­for­mans so­nuç­la­rı ile bir son­ra­ki dönem per­for­mans so­nuç­la­rı­nın kar­şı­laş­tı­rı­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­nin daha sağ­lık­lı ve hızlı bir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.
b) Memur per­so­ne­lin per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı sicil dos­ya­la­rıy­la bir­lik­te, söz­leş­me­li per­so­ne­lin per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı ise özlük dos­ya­la­rıy­la bir­lik­te mu­ha­fa­za edi­lir. Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Form­la­rı­nın ko­run­ma­sın­da/sak­lan­ma­sın­da üs­tün­de “GİZLİ” ya­zı­sı bu­lu­nan zarf­la­rın kul­la­nıl­ma­sı zo­run­lu­dur.
c) Ça­lı­şan­la­rın per­for­mans­la­rı ile il­gi­li her türlü ya­zış­ma, evrak ve bel­ge­le­rin sev­kin­de ve per­for­mans de­ğer­len­dir­me ra­por­la­rı­nın mu­ha­fa­za­sın­da giz­li­lik esas­tır. Per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı­nı mu­ha­fa­za et­mek­le gö­rev­li ça­lı­şan­la­rın; giz­li­li­ğe ri­ayet­le­ri, edin­dik­le­ri bil­gi­le­ri açık­la­ma­ma­la­rı şart­tır. Bu esas­la­ra uy­ma­dık­la­rı tes­pit edi­len­ler 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu’na göre ce­za­lan­dı­rıl­mak­la be­ra­ber bir daha aynı gö­rev­ler­de ça­lış­tı­rı­la­maz­lar.
4.2. Me­mu­ri­yet­le­ri Sona Eren­le­rin Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Not­la­rı
Me­mur­lar­dan;
a) 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne göre me­mur­luk­tan çı­ka­rı­lan,
b) Me­mur­lu­ğa alın­ma şart­la­rın­dan her­han­gi bi­ri­ni ta­şı­ma­dı­ğı son­ra­dan an­la­şıl­dı­ğı veya me­mur­luk­la­rı sı­ra­sın­da bun­lar­dan bi­ri­ni kay­bet­ti­ği için me­mu­ri­ye­ti­ne son ve­ri­len,
c) İstifa eden,
d) İstek, yaş haddi, ma­lul­lük ve sicil se­bep­le­rin­den biri ile emek­li­ye ay­rı­lan veya vefat eden me­mur­la­rın per­for­mans not­la­rı, özlük dos­ya­la­rı ile bir­leş­ti­ri­le­rek il­gi­li mev­zu­atın ön­gör­dü­ğü şe­kil­de mu­ha­fa­za edi­lir.
4.3. Per­for­mans Puanı Yük­sek Olan Me­mur­la­rın Ödül­len­di­ril­me­si
a) 13.07.2005 tarih ve 25874 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren 5216 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu’nun 22. mad­de­sin­de be­lir­ti­len “…Söz­leş­me­li ve İşçi sta­tü­sün­de ça­lı­şan­lar hariç be­le­di­ye me­mur­la­rı­na ba­şa­rı du­rum­la­rı­na göre top­lam memur sa­yı­sı­nın % 10’unu ve Dev­let Me­mur­la­rı­na uy­gu­la­nan aylık kat­sa­yı­nın (30.000) gös­ter­ge ra­ka­mı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­ta­rı geç­me­mek üzere has­ta­lık ve yıl­lık izin­le­ri dahil olmak üzere, ça­lış­tık­la­rı sü­re­ler­le oran­tı­lı ola­rak En­cü­men Ka­ra­rıy­la yılda en fazla iki kez ik­ra­mi­ye öde­ne­bi­lir” hükmü ge­re­ğin­ce ha­zır­la­nan Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Not­la­rı­na göre ça­lı­şan­la­rın ken­di­le­ri­ne ik­ra­mi­ye ve­ri­le­bi­lir. Böy­le­ce bir bi­ri­min % 10’unu oluş­tu­ran en ba­şa­rı­lı ko­num­da­ki memur ça­lı­şan­la­ra ik­ra­mi­ye ola­rak yılda iki defa ödeme ya­pı­la­bi­lir.
b) Ça­lı­şan­la­rın per­for­mans­la­rı­na göre öde­necek ik­ra­mi­ye­ler her ça­lı­şa­nın o dönem içe­ri­sin­de gö­rev­de bu­lun­du­ğu Daire Baş­kan­lı­ğın­da/Mü­dür­lük­te ça­lı­şan sa­yı­sıy­la oran­tı­lı ola­rak ve­ri­le­cek­tir.
c) Ay­rı­ca ça­lı­şan­la­rın ba­şa­rı­lı per­for­mans­la­rın­dan do­la­yı ka­zan­dık­la­rı öde­me­le­rin ya­pı­la­bil­me­si için, per­for­mans de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­nın ön­ce­den be­lir­le­nen süre (yedi (7) gün) içe­ri­sin­de İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ril­me­le­ri ge­re­kir. Aksi tak­dir­de ödeme ya­pıl­maz.
ç) Per­for­man­sı Yük­sek olan % 10’luk Sa­yı­nın Be­lir­len­me­si Daire Baş­kan­lı­ğın­da/Mü­dür­lük­te görev yapan per­so­nel sa­yı­sı 10 (On) ve al­tın­da ise 1 (Bir) ki­şi­ye per­for­mans öde­me­si ya­pı­lır.
d) Daire Baş­kan­lı­ğın­da/Mü­dür­lük­te görev yapan top­lam per­so­nel sa­yı­sı­nın % 10’luk di­li­min­de vir­gül­lü bir rakam ol­ma­sı ha­lin­de vir­gül­den sonra olan ra­kam­la­ra ba­kı­lır. Genel ola­rak vir­gül­den son­ra­ki rakam 0 ile 4 ara­sın­da ise vir­gül­den ön­ce­ki ra­ka­ma göre ödeme ya­pı­lır­ken; vir­gül­den son­ra­ki rakam 5 ile 9 ara­sın­da ise bir son­ra­ki ra­ka­ma ta­mam­la­na­rak ödeme ya­pı­lır. 
(Ör­ne­ğin; Daire Baş­kan­lı­ğın­da/Mü­dür­lük­te ça­lı­şan­la­rın sa­yı­sı 74 ise bunun % 10’luk di­li­mi 7,4 ola­ca­ğın­dan 7 ki­şi­ye per­for­mans öde­me­si ya­pı­lır­ken; mü­dür­lük­te görev yapan top­lam per­so­nel sa­yı­sı 76 ol­ma­sı du­ru­mun­da % 10’luk di­li­mi 7,6 olur ki bu du­rum­da 7,6 ra­ka­mı 8’e ta­mam­la­nır ve 8 ki­şi­ye per­for­mans öde­me­si ya­pı­lır.) 
e) Mü­dür­lük­le­rin top­lam kon­ten­jan sa­yı­la­rı­nın genel top­lam­da­ki memur sa­yı­sı ile uyuş­ma­ma­sı ha­lin­de per­for­man­sı ba­şa­rı­lı olan % 10’luk di­li­me ya­pı­la­cak öde­me­nin hangi mü­dür­lük­te kaç ça­lı­şa­na denk ge­le­ce­ği İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’nün bağlı ol­du­ğu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir. 
f) Mü­dür­lük­ler ken­di­le­ri­ne açık­la­nan kon­ten­jan sa­yı­sın­ca per­for­mans ik­ra­mi­ye­si al­ma­yı hak eden per­so­ne­li be­lir­ler. Bu be­lir­le­me; 6 aylık per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si, her üç ayda ya­pı­lan per­for­mans de­ğer­len­dir­me not­la­rı­nın per­for­mans öde­me­si ta­ri­hin­den ön­ce­ki son 6 ayın or­ta­la­ma­sı alı­na­rak he­sap­la­nır. Bu or­ta­la­ma değer, per­for­mans de­ğer­len­dir­me cet­ve­li­ne iş­le­ne­rek be­lir­ti­len ta­ri­he kadar İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­lir.
g) Söz­leş­me­li sta­tü­de görev yapan per­so­nel, 2 sene üst üste “ÇOK İYİ” ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği tak­dir­de Baş­kan­lık Ma­ka­mı ta­ra­fın­dan “TE­ŞEK­KÜR “ bel­ge­si ile ödül­len­di­ri­lir.
4.4. Yü­rür­lük Ta­ri­hi
Ha­zır­la­nan bu “Yet­kin­lik Bazlı Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Yö­net­me­li­ği”, Be­le­di­ye Mec­li­si’nin ka­bu­lü ve ya­yı­mı ile yü­rür­lü­ğe girer. 
Yü­rüt­me
4.5. Bu Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­ni Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yü­rü­tür.
EKLER
EK-1 
Yö­ne­ti­ci/Şef/Memur ve Söz­leş­me­li Po­zis­yon­da­ki Per­so­nel için Yet­kin­lik Bazlı Per­for­mans De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru

 Basın No: 206027 www.bik.gov.tr

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: MARDİN, BÜYÜKŞEHİR, BELEDİYESİ, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı