Haber Detayı
28 Ocak 2016 - Perşembe 08:38
 
BE­TO­NAR­ME BÜZ BORU SATIN ALI­NA­CAK­TIR
MARDİN BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİ KIR­SAL YOL­LAR YAPIM, BAKIM VE ONA­RIM DAİRE BAŞ­KAN­LI­ĞI
Haberi


BE­TO­NAR­ME BÜZ BORU ALIM İŞİ alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır: 
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı: 2016/15139
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si: İstas­yon Mah. Rek­tör AYKAÇ Cad. 82 47100 AR­TUK­LU/MARDİN
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı: 4822151930 - 4822151932
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si: kir­sal­hiz­met­le­r@​mar­din.​bel.​tr
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği in­ter­net ad­re­si (varsa) :https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/
2-İhale ko­nu­su malın
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı: Q600 BE­TO­NAR­ME BÜZ BORU m 1000,Q 1000 BE­TO­NAR­ME BÜZ BORU m 250 Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Tes­lim yeri: Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kır­sal Yol.​Bak.​Onr.​Daire Bşk.
c) Tes­lim ta­ri­hi: 60 gün içe­ri­sin­de pey­der pey tes­lim edi­le­cek­tir.
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer: Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Te­sis­le­ri Top­lan­tı Sa­lo­nu Rek­tör Aykaç Cad. No:82 İSTAS­YON/MARDİN
b) Ta­ri­hi ve saati: 22.02.2016 - 14:00
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler: 
4.1.1. Mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı ol­du­ğu Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Odası ya da il­gi­li Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası bel­ge­si; 
4.​1.​1.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda alın­mış, il­gi­si­ne göre Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Oda­sı­na ya da il­gi­li Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı­na ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge, 
4.​1.​1.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı bu­lun­du­ğu Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Oda­sın­dan, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda alın­mış, tüzel ki­şi­li­ğin odaya ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge, 
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren imza be­yan­na­me­si veya imza sir­kü­le­ri; 
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si, 
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ğin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­ti­min­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri, 
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu. 
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat. 
4.1.5 İhale ko­nu­su alı­mın ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz. 
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir. 
6. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir. 
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si ve satın alın­ma­sı: 
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir ve 100 TRY (Türk Li­ra­sı) kar­şı­lı­ğı Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Des­tek Hizm. Daire Başk. Rek­tör Aykaç Cad. No:82 İSTAS­YON/MARDİN ad­re­sin­den satın alı­na­bi­lir. 
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı satın al­ma­la­rı veya EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur. 
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Mar­din Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Te­sis­le­ri Top­lan­tı Sa­lo­nu Rek­tör Aykaç Cad. No:82 İSTAS­YON/MARDİN ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir. 
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, mal ka­lem-ka­lem­le­ri için tek­lif birim fi­yat­lar üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu, üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le her bir mal ka­le­mi mik­ta­rı ile bu mal ka­lem­le­ri için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir. 
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 60 (alt­mış) tak­vim gü­nü­dür. 
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez. 

Basın No: 235169 www.bik.gov.tr

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: BE­TO­NAR­ME, BÜZ, BORU, SATIN, ALI­NA­CAK­TIR,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı