Haber Detayı
15 Nisan 2016 - Cuma 06:49
 
AĞAÇLANDIRMA SAHASI SULAMA, OT ÇAPA VE TEL TAMİR HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ŞANLIURFA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇLANDIRMA SAHASI SULAMA, OT ÇAPA VE TEL TAMİR HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ŞANLIURFA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Haberi


MARDİN ORMAN İŞLET­ME MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ KASIMİYE, ESKİKALE VE AR­TUK­LU KAM­PÜS AĞAÇ­LAN­DIR­MA SA­HA­SI SU­LA­MA, OT ALMA- ÇAPA VE TEL TAMİRİ 
hiz­met alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır: 
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı : 2016/117936
1-İda­re­nin
a) Ad­re­si : AK­BA­YIR MAH AK­BA­YIR KÜME EVLERİ 1010 SOK. KA­RA­KÖP­RÜ 1 63100 ŞAN­LI­UR­FA MER­KEZ/ŞAN­LI­UR­FA
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 4143479331 - 4143479326
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si : san­li­ur­fa­ob­m@​ogm.​gov.​tr
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği in­ter­net ad­re­si : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​
2-İhale ko­nu­su hiz­me­tin
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı    : 79.600 Fidan çev­re­sin­de ot alma- çapa işi, 37.600 Fidan 
çev­re­sin­de Su­la­ma Ça­na­ğı oluş­tu­rul­ma­sı, 37.600 fidan su­la­mak için 3.400 ton su ve 4.04 km tel ta­mi­ri
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP’ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den 
ula­şı­la­bi­lir.
b) Ya­pı­la­ca­ğı yer : Mar­din Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü Ka­sı­mi­ye, Es­ki­ka­le ve Ar­tuk­lu Proje Sa­ha­la­rı
c) Sü­re­si : İşe baş­la­ma ta­ri­hi 17.05.2016, işin bitiş ta­ri­hi 17.09.2016
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer : Şan­lı­ur­fa Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü Ak­ba­yır Mah. 1010 Sokak Ka­ra­köp­rü /Şan­lı­ur­fa
b) Ta­ri­hi ve saati    : 29.04.2016 - 14:00
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de 
uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler:
4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler: 
4.1.1. Mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı ol­du­ğu Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Odası veya Mes­lek Odası 
Bel­ge­si; 
4.​1.​1.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, ka­yıt­lı ol­du­ğu ti­ca­ret ve/veya sa­na­yi oda­sın­dan ya da 
il­gi­li mes­lek oda­sın­dan, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda alın­mış, odaya 
ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge, 
4.​1.​1.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı bu­lun­du­ğu ti­ca­ret ve/veya 
sa­na­yi oda­sın­dan, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda alın­mış, tüzel ki­şi­li­ği­nin odaya ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge, 
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri; 
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si, 
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ği­nin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya 
ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­tim­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu 
bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri, 
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu. 
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat. 
4.1.5 İhale ko­nu­su işin ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz. 
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
İdare ta­ra­fın­dan mes­le­ki ve tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
5.​Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir. 
6. İha­le­ye sa­de­ce yerli is­tek­li­ler ka­tı­la­bi­le­cek­tir. 
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si ve satın alın­ma­sı: 
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir ve 100 TRY (Türk Li­ra­sı) kar­şı­lı­ğı 
Şan­lı­ur­fa Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü İhale Bi­ri­mi ad­re­sin­den satın alı­na­bi­lir. 
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı satın al­ma­la­rı veya EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur. 
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar Şan­lı­ur­fa Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir. 
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, Birim fi­yat­lar üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu üze­ri­ne ihale 
ya­pı­lan is­tek­liy­le, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu ka­lem­ler için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir. 
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3’ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri 
tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir. 
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 60 (alt­mış) tak­vim gü­nü­dür. 
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez. 
13.​Diğer hu­sus­lar:
İhale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: AĞAÇLANDIRMA, SAHASI, SULAMA,, OT, ÇAPA, VE, TEL, TAMİR, HİZMETİ, ALINACAKTIR, , ORMAN, BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ-ŞANLIURFA, DİĞER, ÖZEL, BÜTÇELİ, KURULUŞLAR, ORMAN, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
30
0
2
3
9
14
2
Kasımpaşa
26
0
4
2
8
14
3
Antalyaspor
26
0
5
2
8
15
4
Beşiktaş
25
0
4
4
7
15
5
Yeni Malatyaspor
25
0
4
4
7
15
6
Trabzonspor
25
0
4
4
7
15
7
Galatasaray
25
0
4
4
7
15
8
Atiker Konyaspor
21
0
4
6
5
15
9
Sivasspor
21
0
4
6
5
15
10
MKE Ankaragücü
20
0
6
2
6
14
11
Bursaspor
19
0
4
7
4
15
12
Göztepe
18
0
9
0
6
15
13
Akhisarspor
16
0
7
4
4
15
14
Alanyaspor
16
0
9
1
5
15
15
BB Erzurumspor
14
0
7
5
3
15
16
Fenerbahçe
14
0
7
5
3
15
17
Kayserispor
12
0
8
3
3
14
18
Çaykur Rizespor
11
0
6
8
1
15
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı