Haber Detayı
04 Kasım 2015 - Çarşamba 08:23
 
13+1 MİNİBÜS ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
MAKİMİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI ( 01 OCAK-31 ARALIK) 12 AYLIK 1 ADET YAKIT HARİÇ ASGARİ ÜCRETİN %50 FAZLASI ŞOFÖR DAHİL 13+1 MİNİBÜS ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ - MARDİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
RESMİ İLAN Haberi


MARDİN ÇOCUK DES­TEK MER­KEZİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ 2016 YILI ( 01 OCAK-31 ARA­LIK) 12 AYLIK 1 ADET YAKIT HARİÇ ASGARİ ÜCRETİN %50 FAZ­LA­SI ŞOFÖR DAHİL 13+1 MİNİBÜS ARAÇ KİRA­LA­MA HİZMET ALIMI İŞİ hiz­met alımı 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu­nun 19 uncu mad­de­si­ne göre açık ihale usulü ile ihale edi­le­cek­tir. İha­le­ye iliş­kin ay­rın­tı­lı bil­gi­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır: 
İhale Kayıt Nu­ma­ra­sı: .2015/150008  
1 -İda­re­nin
a) Ad­re­si: 13 MART MAH. EMNİYET CAD.​NO:​15 MARDİN 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERK EZ/MARDİN
b) Te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı : 4822129527 - 4822134183
c) Elekt­ro­nik Posta Ad­re­si : mar­din(a)aile.​gov.​tr
ç) İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rü­le­bi­le­ce­ği in­ter­net : https://​ekap.​kik.​gov.​tr/​EKAP/​ 
ad­re­si
2-İhale ko­nu­su hiz­me­tin 
a) Ni­te­li­ği, türü ve mik­ta­rı:1 adet, 2014 ve üzeri model, 13+1 yolcu ka­pa­si­te­li, 2001-2500 motor ha­cim­li, en fazla 90.000 ki­lo­met­re­de, 1 adet şo­för­lü, yakıt hariç, klima zo­run­lu, na­vi­gas­yon zo­run­lu 12 ay sü­re­li araç ki­ra­la­ma işi­dir.
Ay­rın­tı­lı bil­gi­ye EKAP'ta yer alan ihale do­kü­ma­nı için­de bu­lu­nan idari şart­na­me­den ula­şı­la­bi­lir.
b) Ya­pı­la­ca­ğı yer:MARDİN ÇOCUK DES­TEK MER­KEZİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ 
c) Sü­re­si:İşe baş­la­ma ta­ri­hi 01.01.2016, işin bitiş ta­ri­hi 31.12.2016
3- İha­le­nin
a) Ya­pı­la­ca­ğı yer:AR­TUK­LU SOS­YAL HİZMET MER­KEZİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ NUR MAH. TOKİ YANI 
b) Ta­ri­hi ve saati:13.11.2015 - 10:30
4. İha­le­ye ka­tı­la­bil­me şart­la­rı ve is­te­ni­len bel­ge­ler ile ye­ter­lik de­ğer­len­dir­me­sin­de uy­gu­la­na­cak kri­ter­ler: 4.1. İha­le­ye ka­tıl­ma şart­lan ve is­te­ni­len bel­ge­ler:
4.1.1. Mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı ol­du­ğu Ti­ca­ret ve/veya Sa­na­yi Odası veya Mes­lek Odası Bel­ge­si;
4.​1.​1.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, ka­yıt­lı ol­du­ğu ti­ca­ret ve/veya sa­na­yi oda­sın­dan ya da il­gi­li mes­lek oda­sın­dan, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda alın­mış, odaya ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge,
4.​1.​1.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ği ka­yıt­lı bu­lun­du­ğu ti­ca­ret ve/veya sa­na­yi oda­sın­dan, ilk ilan veya ihale ta­ri­hi­nin için­de bu­lun­du­ğu yılda alın­mış, tüzel ki­şi­li­ği­nin odaya ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu gös­te­rir belge,
4.​1.​1.​3. İhale ko­nu­su işin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için alın­ma­sı zo­run­lu olan ve il­gi­li mev­zu­atın­da o iş için özel ola­rak dü­zen­le­nen sicil, izin, ruh­sat vb. bel­ge­ler.
KA­RA­YOL­LA­RI TAŞİMA YÖ­NET­MELİĞİ KAP­SA­MIN­DA D2 BEL­GESİ
4.1.2. Tek­lif ver­me­ye yet­ki­li ol­du­ğu­nu gös­te­ren İmza Be­yan­na­me­si veya İmza Sir­kü­le­ri;
4.​1.​2.​1. Ger­çek kişi ol­ma­sı ha­lin­de, noter tas­dik­li imza be­yan­na­me­si,
4.​1.​2.​2. Tüzel kişi ol­ma­sı ha­lin­de, il­gi­si­ne göre tüzel ki­şi­li­ği­nin or­tak­la­rı, üye­le­ri veya ku­ru­cu­la­rı ile tüzel ki­şi­li­ğin yö­ne­tim­de­ki gö­rev­li­le­ri be­lir­ten son du­ru­mu gös­te­rir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­si, bu bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nın bir Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­sin­de bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de, bu bil­gi­le­rin tü­mü­nü gös­ter­mek üzere il­gi­li Ti­ca­ret Sicil Ga­ze­te­le­ri veya bu hu­sus­la­rı gös­te­ren bel­ge­ler ile tüzel ki­şi­li­ğin noter tas­dik­li imza sir­kü­le­ri,
4.1.3. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen tek­lif mek­tu­bu.
4.1.4. Şekli ve içe­ri­ği İdari Şart­na­me­de be­lir­le­nen ge­çi­ci te­mi­nat.
4.1.5 İhale ko­nu­su işin ta­ma­mı veya bir kısmı alt yük­le­ni­ci­le­re yap­tı­rı­la­maz.
4.1.6 Tüzel kişi ta­ra­fın­dan iş de­ne­yi­mi­ni gös­ter­mek üzere su­nu­lan bel­ge­nin, tüzel ki­şi­li­ğin ya­rı­sın­dan fazla his­se­si­ne sahip or­ta­ğı­na ait ol­ma­sı ha­lin­de, ti­ca­ret ve sa­na­yi odası/ti­ca­ret odası bün­ye­sin­de bu­lu­nan ti­ca­ret sicil me­mur­luk­la­rı veya ser­best mu­ha­se­be­ci, ye­min­li mali mü­şa­vir ya da ser­best mu­ha­se­be­ci mali mü­şa­vir ta­ra­fın­dan ilk ilan ta­ri­hin­den sonra dü­zen­le­nen ve dü­zen­len­di­ği ta­rih­ten ge­ri­ye doğru son bir yıl­dır ke­sin­ti­siz ola­rak bu şar­tın ko­run­du­ğu­nu gös­te­ren, stan­dart forma uygun belge,
4.2. Eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler: 
İdare ta­ra­fın­dan eko­no­mik ve mali ye­ter­li­ğe iliş­kin kri­ter be­lir­til­me­miş­tir.
4.3. Mes­le­ki ve Tek­nik ye­ter­li­ğe iliş­kin bel­ge­ler ve bu bel­ge­le­rin ta­şı­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler:
 4.3.1. İş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler:
Son beş yıl için­de bedel içe­ren bir söz­leş­me kap­sa­mın­da kabul iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan ve tek­lif edi­len be­de­lin % 25 ora­nın­dan az ol­ma­mak üzere, ihale ko­nu­su iş veya ben­zer iş­le­re iliş­kin iş de­ne­yi­mi­ni gös­te­ren bel­ge­ler veya tek­no­lo­jik ürün de­ne­yim bel­ge­si.
02.11.2015 lla­nö­niz­le­me ' 4. Bu iha­le­de ben­zer iş ola­rak kabul edi­lecek işler: 4.4.1.
Ka­mu­da veya özel sek­tör­de ya­pı­lan araç ki­ra­la­ma iş­le­ri ben­zer iş ola­rak kabul edi­le­cek­tir.
5. Eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif sa­de­ce fiyat esa­sı­na göre be­lir­le­ne­cek­tir.
6. İhale yerli ve ya­ban­cı tüm is­tek­li­le­re açık­tır.
7. İhale do­kü­ma­nı­nın gö­rül­me­si ve satın alın­ma­sı:
7.1. İhale do­kü­ma­nı, ida­re­nin ad­re­sin­de gö­rü­le­bi­lir ve 50 TRY (Türk Li­ra­sı) kar­şı­lı­ğı MARDİN DEF­TER­DAR­LIK MU­HA­SE­BE MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ ad­re­sin­den satın alı­na­bi­lir.
7.2. İha­le­ye tek­lif ve­recek olan­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı satın al­ma­la­rı veya EKAP üze­rin­den e-im­za kul­la­na­rak in­dir­me­le­ri zo­run­lu­dur.
8. Tek­lif­ler, ihale tarih ve sa­ati­ne kadar AR­TUK­LU SOS­YAL HİZMET MER­KEZİ MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ ad­re­si­ne elden tes­lim edi­le­bi­le­ce­ği gibi, aynı ad­re­se iade­li ta­ah­hüt­lü posta va­sı­ta­sıy­la da gön­de­ri­le­bi­lir.
9. İstek­li­ler tek­lif­le­ri­ni, Birim fi­yat­lar üze­rin­den ve­re­cek­ler­dir. İhale so­nu­cu üze­ri­ne ihale ya­pı­lan is­tek­liy­le, her bir iş ka­le­mi­nin mik­ta­rı ile bu ka­lem­ler için tek­lif edi­len birim fi­yat­la­rın çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan top­lam bedel üze­rin­den birim fiyat söz­leş­me im­za­la­na­cak­tır.
Bu iha­le­de, işin ta­ma­mı için tek­lif ve­ri­le­cek­tir.
10. İstek­li­ler tek­lif et­tik­le­ri be­de­lin %3'ünden az ol­ma­mak üzere kendi be­lir­le­ye­cek­le­ri tu­tar­da ge­çi­ci te­mi­nat ve­re­cek­ler­dir.
11. Ve­ri­len tek­lif­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si, ihale ta­ri­hin­den iti­ba­ren 120 (yüz yirmi) tak­vim gü­nü­dür.
12. Kon­sor­si­yum ola­rak iha­le­ye tek­lif ve­ri­le­mez.
13. Diğer hu­sus­lar:
ihale, Ka­nu­nun 38 inci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len açık­la­ma is­ten­mek­si­zin eko­no­mik açı­dan en avan­taj­lı tek­lif üze­rin­de bı­ra­kı­la­cak­tır.

Basın No: 172535  www.bik.gov.tr

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: , 13+1, MİNİBÜS, ARAÇ, KİRALAMA, HİZMET, ALIMI, İŞİ, ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
18
0
2
0
6
8
2
Başakşehir
15
0
1
3
4
8
3
Beşiktaş
15
0
1
3
4
8
4
Kasımpaşa
15
0
3
0
5
8
5
Trabzonspor
13
0
3
1
4
8
6
Antalyaspor
13
0
3
1
4
8
7
Alanyaspor
12
0
4
0
4
8
8
Göztepe
12
0
4
0
4
8
9
Yeni Malatyaspor
12
0
2
3
3
8
10
Konyaspor
12
0
2
3
3
8
11
Ankaragücü
10
0
4
1
3
8
12
Sivasspor
9
0
3
3
2
8
13
Kayserispor
9
0
3
3
2
8
14
Fenerbahçe
8
0
4
2
2
8
15
Bursaspor
8
0
2
5
1
8
16
Çaykur Rizespor
7
0
3
4
1
8
17
Akhisar Bld. Spor
5
0
5
2
1
8
18
E. Buyuksehir
5
0
5
2
1
8
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı